PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »POSTANI NAJ GOSTITELJ NA EURO2024«

Ozadje

1. člen (Splošne določbe)

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »POSTANI NAJ GOSTITELJ NA EURO2024« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se predvaja na Radiu City.

(2) Organizator nagradne igre je RADIO CITY d.o.o., Razlagova ulica 4, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Producent).

(3) Pokrovitelji nagradne igre so Tefal Slovenija, Pivovarna Maribor ter Europark Maribor (v nadaljevanju: Pokrovitelj). (4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani Radia City: https://www.radiocity.si/

 

2. člen (Trajanje nagradne igre)

(1) Nagradna igra je na sporedu vsak delovni dan od vključno 20. 6. 2024 do vključno 27. 6. 2024. Prijave, ki se upoštevajo v nagradni igri, pa se sprejemajo od 20. 6. 2024 do 26. 6. 2024 do 8.00 ure.

(2) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in se na podlagi odločitve Producenta nagradne igre lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas trajanja nagradne igre bo naknadno objavljen v programu Radia City in v popravku teh pravil.

 

3. člen (Pogoji sodelovanja) 

(1) V nagradno igro se samostojno lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, ter rezidenti Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let. Če je sodelujoči mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovanje osebam mlajšim od 15 let.

(2) Uslužbenci Producenta ali Pokrovitelja ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, s Producentom povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore oziroma povezave s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno. V primeru, da je sodelujoči izžrebani kakorkoli povezan s Producentom ali Pokroviteljem, se mu nagrada ne podeli.

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 

4. člen (Način sodelovanja v nagradni igri) 

(1) Poslušalci se za sodelovanje v nagradni igri prijavijo na socialnih omrežjih Radia City (Facebook in Instagram) tako, da pod objavo, ki je vsak dan objavljena komentirajo kakšen rezultat tekme napovedujejo. V kolikor je njihova napoved pravilna, so v vsakodnevnem žrebu za dnevno nagrado, ki so Desetaki v vrednosti 30 eur nakupovalnega centra Europark Maribor ter pivska

kartica v vrednosti 30 eur Pivovarne Maribor. Vsi dnevni nagrajenci pa so v finalnem žrebu za glavno nagrado, ki jo podarja Tefal Slovenija, Pivovarna Maribor ter Europark Maribor. Nagrajenec prejme Namizni žar za steake – OptiGrill+, 50 l piva ter možnost izposoje avtomata za točenje piva Pivovarne Maribor, ter Desetake v vrednosti 100 eur, ki jih podarja Europark Maribor.

(2) V primeru, da v času trajanja nagradne igre Producent ugotovi, da obstaja sum goljufije ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani poslušalcev ali drugih oseb, ki v nagradni igri sodelujejo, ima Producent pravico, da prekine nagradno igro in takšno osebo diskvalificira.

(3) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

 

5. člen (Nagrade) 

(1) V času trajanja nagradne igre, kot je opredeljeno v 4. členu teh pravil, se podelijo naslednje nagrade:

• Vsak dan desetaki v vrednosti 30 eur (Europark Maribor) ter pivska kartica v vrednosti 30 eur (Pivovarna Maribor), teh nagrad bo skupno štiri

• Glavna nagrada pa Namizni žar za steake – OptiGrill+ Tefal, desetaki v vrednosti 100 eur (Europark Maribor) ter 50 l piva ter možnost izposoje avtomata za točenje piva (Pivovarna Maribor)

(2) Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva, zanjo ni mogoče zahtevati denarne protivrednosti.

(3) Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna Pokrovitelj nagradne igre.

(4) Nagrajenec krije vse morebitne stroške, povezane s prevzemom in koriščenjem nagrade (potne stroške ipd.). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami.

(5) Vsak posameznik lahko v nagradnih igrah sodeluje večkrat, dokler ne prejme nagrade. Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Radia City in prejme nagrado, 3 mesece po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Radio City. V kolikor tak posameznik pred potekom 3 mesecev sodeluje v nagradni igri Radia City in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Radio City pa izbere drugega nagrajenca, ki prejme nagrado.

(6) Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni možno spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.

 

6. člen (Izključitev odgovornosti producenta in tehničnega izvajalca)

Producent in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.radiocity.si, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

 

7. člen (Varstvo osebnih podatkov)

(1) S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh pravil (v nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja. Upravljavci osebnih podatkov, kot tudi pogodbeni obdelovalci, so pri upravljanju oz. obdelavi osebnih podatkov zavezani upoštevati Splošno uredbo (GDPR) ter veljavno nacionalno zakonodajo (ZVOP-2). Oba dokumenta predstavljata primarno pravno podlago s področja osebnih podatkov.

(2) Radio City d.o.o., ki obdeluje podatke za Radio City, bo osebne podatke sodelujočih v nagradni igri (ime, priimek, naslov bivanja, e-naslov, telefonska številka, davčna številka) vpisala v svojo bazo za namen izvedbe nagradne igre. Osebni podatki sodelujočih, razen podatek o nagrajencu, se po zaključku nagradne igre trajno izbrišejo iz baze. Podatke o sodelujočem, ki postane nagrajenec nagradne igre (ime, priimek, naslov bivanja, e-naslov, telefonska številka, davčna številka) bo RADIO CITY d.o.o. hranila v skladu z zakonsko predvidenimi roki.

(3) Radio City d.o.o., bo kot upravljavka osebnih podatkov, vse osebne podatke sama ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdelovala v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje z varstva osebnih podatkov.

(4) S Prijavo je sodelujoči seznanjen in podaja izrecno privolitev, da Producent, kot tudi Producentovi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov njegove osebne podatke obdelujejo in si jih medsebojno posredujejo za namen izvajanja nagradne igre oz. podelitve nagrade (ime, priimek, naslov bivanja, e-naslov, telefonska številka, davčna številka). S Prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z objavo nagrajencev na spletnih straneh Producenta.

(5) Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopa oddelek marketinga, uredništva in informatike pri organizatorju nagradne igre zgolj za namene izvedbe nagradne igre in razdelitev nagrade. V času trajanja nagradne igre lahko posameznik do njih dostopa, zahteva popravek, omejitev obdelave ali izbris na naslovu: info@radiocity.si Posameznik ima pravico do ugovora, doprenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

(6) Producent se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen njegovim pogodbenim obdelovalcem.

(7) S Prijavo sodelujoči izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njihovo fotografiranje in avdio snemanje ter predvajanje fotografij in posnetkov za namene marketinga in promocijskih aktivnosti Producenta in Pokrovitelja. Fotografije in posnetki se lahko objavijo na spletni strani Producenta in Pokrovitelja ter na njunih socialnih omrežjih (Instagram, Facebook,ipd.).

 

8. člen (Reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov:  info@radiocity.si.

 

9. člen (Dodatne informacije o nagradni igri)

(1) Pogoje nagradne igre je potrebno razlagati v skladu s slovensko zakonodajo.

(2) Producent ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja. O spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani.

 

Maribor, 20. junij 2024

0%